Jak zrobić strategię marketingową dla firmy?

Spis treści

Dla każdej firmy strategia marketingowa to podstawa. Bez konkretnego i dobrze sprecyzowanego planu działania możemy bardzo szybko skazać swoją działalność na klęskę i niepowodzenie. Zatem z pewnością wśród wielu pojawi się pytanie jak zrobić strategię marketingową dla firmy, aby zwiększyć sprzedaż i być o krok przed konkurencją? Odpowiedź na to pytanie pojawi się w dalszej części artykułu. 

Co to jest strategia marketingowa?  

Zanim rozpoczniemy szczegółową analizę strategii marketingowej firmy, warto odpowiedzieć sobie na pytanie czym jest tak naprawdę konkretny plan działania i jakie korzyści przyniesie naszej firmie wdrożenie go w życie.  

Strategia marketingowa to proces, który konkretyzuje zasoby firmy na podstawie szans, które stwarza rynek. Dodatkowo określa szansę i zagrożenia dla naszej działalności na podstawie dogłębnej analizy konkurencji. Wdrożenie w życie firmy dobrze sprecyzowanej strategii w konsekwencji pozwoli zwiększyć sprzedaż oraz trwałą przewagę nad konkurencją.   

Dobrze przygotowana strategia marketingowa powinna łączyć w sobie wszystkie filary, z których zbudowana jest firma. Pamiętaj, że nowy plan działania musi rozwijać produkty, promocje, dystrybucje i ceny. Jednym słowem postaw na rozwój marketingu 4P. Oprócz tego nie zapomnij o prawidłowym zarządzaniu relacjami z klientami. W strategii powinien znaleźć się konkretny zestaw zadań, które należy zrealizować i wdrożyć w życie, aby pomyślnie sfinalizować stworzoną strategię marketingową. 

Jak zbudować strategię marketingową dla firmy?  

Aby satysfakcjonująco zbudować strategię marketingową, należy przejść bardzo dokładnie przez 7 etapów, które w dalszej części artykułu przeanalizujemy.

Etap I: Misja firmy  

Wszystko zaczyna się od misji firmy. Jest to niezbędny punkt, który buduje fundament każdego przedsiębiorstwa. Misja firmy określa funkcję, jaką nasza działalność odgrywa na rynku i wobec klientów. W pierwszym etapie określ zasady i filozofię funkcjonowania wewnętrznego i zewnętrznego firmy. 

Etap II: Cele firmy  

Kolejnym elementem, który powinna zawierać strategia marketingowa jest określenie celów firmy. A konkretyzując, powinniśmy określić co chcemy osiągnąć i kiedy. Określ cele finansowe, które chcesz osiągnąć i czas ich realizacji. Według wielu specjalistów wszystkie cele firmy powinny być oparte o regułę SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound). Co to oznacza?  

  • S jak Simple – konkretne 
  • M jak Measurable – mierzalne 
  • A jak Achievable – odpowiednie (zharmonizowane ze strategią firmy) 
  • R jak Realistic – realistyczne – uwzględniające wymiar rynku i finansów 
  • T jak Time-bound – umieszczone w określonym przedziale czasie 

Etap III: Zadania rynkowe 

Następnym etapem tworzenia strategii marketingowej jest określenie zadań rynkowych. Ten element powinniśmy stworzyć na podstawie mixu marketingu 4P (product, price, place, promotion), w którym należy uwzględnić:  

  • produkt, 
  • dystrybucję 
  • cenę 
  • promocję, która obejmuje: promocję osobistą, reklamę, promocję dodatkową, sponsoring.  

Etap IV: Analiza rynkowa 

Czwartym krokiem budowania strategii marketingowej jest dogłębna analiza sytuacji rynkowej, która powinna objąć analizę zewnętrzną, wewnętrzną oraz problemów marketingowych. 

Jest to bardzo istotny etap strategii, ponieważ właściwe przeprowadzenie analizy pozwoli nam wybrać odpowiednią drogę działania. Najczęściej analiza rynkowa opiera się na trzech segmentach rynku, na którym funkcjonuje firma. Mowa tutaj o identyfikacji kryteriów segmentacji, wyznaczeniu segmentów rynku oraz scharakteryzowaniu jakości tych segmentów.  

Etap V: Analiza SWOT 

W piątym etapie określ mocne i słabe strony firmy oraz szansę i zagrożenia. Realizacja tych elementów pozwoli nam ocenić dotychczasowe  działania, zrozumieć pozycję firmy na tle konkurencji oraz będzie punktem wyjścia do realizacji nowych zadań.  

 Etap VI: Budżet marketingowy 

Budżet marketingowy jest to plan przychodów i kosztów, jakie będziesz musiał ponieść w związku z wdrożeniem nowej strategii i rozwojem firmy. Istnieje kilka technik ustalania budżetu marketingowego m.in. technika rezydualna, porównawcza, parametryczna, pragmatyczna. 

Etap VII: Kontrola realizacji budżetu marketingowego 

Bardzo istotnym elementem zarządzania strategią marketingowej jest kontrola wdrażania nowego planu działania. Właściwą realizację zadań możesz określić na podstawie kilku aspektów. Mowa tutaj o kontroli sprzedaży, udziałów w rynku, wskaźnika wydatków marketingowych, rentowności, czy efektywności instrumentów marketingowych.

Autor publikacji

Pozostałe treści z kategorii: , ,